Ensiklopedia Peradaban Islam

Karya Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec adalah suatu teroboson untuk menyambung tali peradaban Islam yang hampir putus ditengah derasnya arus globalisasi dan terpaan berbagai krisis yang datang silih berganti menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia. Kita meyakini bahwa Nabi Besar Muhammad Saw datang membawa risalah yang menjunjung ketauhidan, akhlak, persaudaraan, dan kemanusiaan. Rasulullah saw mampu mengarahkan bangsanya dan para pengikutnya di seluruh dunia menghadap kiblat keagungan iman dan Islam. Dengan cahaya Iman dan Islam, beliau mampu mengajak manusia menuju jalan yang terang. Seiring dengan itu, kegelapan yang menyelimuti hati dan pikiran mereka menjadi sirna. Ensiklopedia ini membahas tentang kiprah peradaban umat Islam dari zaman Rasulullah Saw, khulafaur Rasyidin, Dinasti Ummayah, Abbasiyyah, Seljuk, Safawi, Fatimi, Ayyubi, Nasrid Al-Andalusi, Turki Utsmani, sampai perkembangan di Cina Muslim dengan berbagai dinamika sosial politiknya. Ensiklopedi yang memberikan Ilmu dan pengetahuan tentang peradaban Islam dari berbagai negara yg dikemas dalam buku Ensiklopedia dalam 10 jilid.

1. Peradaban Islam MAKKAH
2. Peradaban Islam MADINAH
3. Peradaban Islam YERUSALEM
4. Peradaban Islam DAMASKUS
5. Peradaban Islam BAGHDAD
6. Peradaban Islam KAIRO
7. Peradaban Islam ISTANBUL
8. Peradaban Islam PERSIA
9. Peradaban Islam ANDALUSIA
10. Peradaban Islam CINA MUSLIM

Harga : Rp. 3.950.000,-

Ensiklopedia Peradaban Islam : MAKKAH
Tiada impian spiritual yang lebih indah bagi seorang Muslim dibandingkan hadir bersimpuh di depan ka’bah al-Musyarrafah. Makkah merupakan Kota paling suci dalam Islam yang terletak di lembah sempit, dikelilingi gunung-gunung dengan Ka’bah sebagai pusatnya. Sejarah peradabannya bermula dari hijrahnya Siti Hajar istri nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Setelah itu hadir suku Jurhum, Khuza’ah, Fihr, dan keturunannya Quraishy. Volume ini membahas letak geografis Makkah, Iklimnya, kabilah-kabilahnya, serba-serbi masjidil Haram dari mulai Ka’bah al-Musyarrafah, pengadaan Kiswah yang didatangkan dari Kairo hingga pabrik Kiswah di Makkah, pencurian hajar aswad, pancoran emas, Maqam Ibrahim, Shafa, Marwa, dan pintu pintu Masjid al-Haram dari zaman ke zaman.
Ensiklopedia Peradaban Islam : MADINAH
Topografis Madinah cenderung lebih landai dengan cuacanya yang lebih ramah dan sejuk pada musim dingin. Madinah dikelilingi oleh tanah-tanah perkebunan yang subur. Di sinilah terdapat paling banyak varietas kurma di jazirah Arabia termasuk kurma ajwa’ yang merupakan kurma Nabi dan kurma termahal. Di Volume ini kita mendapatkan pencerahan tentang demografi Madinah, tempat-tempat berse jarah seperti Masjid Qiblatain, Masjid Tujuh, Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman, Masjid Sayyidina Ali, Masjid al-Ghumamah, Masjid al Mustarah, Masjid Abi Dzar, Masjid Bilal, medan perang Uhud, tempat Rasul bersembunyi dan Jabal Magnet atau Manthiqatu al- Baidho. Dibahas juga Makam Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi mulai dari Raudhah, Mimbar, Mihrab, ar-Raudhah, tiang-tiang bersejarah, ash-shuffah, perpustakaan, menara, kubahhidrolik, dan infrastruktur pendukung masjid dari zaman
Ensiklopedia Peradaban Islam : YERUSALEM
Yerusalem merupakan berkumpulnya tempat suci tiga agama besar Islam, Kristen dan Yahudi. Bagi Muslim Yerusalem adalah Kiblat Pertama (Qiblat al-Ula’) disana berdiri Masjid al Aqsha; tempat singgah Isra’ dan permulaan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Bagi Ummat Kristen disinilah Jesus kristus di Salib, dimandikan dan dibangkitkan. Warga Yahudi juga meyakini disini tempat Musa, Daud dan Sulaiman mengajarkan agamanya dan membangun kejayaannya. Tidak heran jika tarik menarik kepentingan terus terjadi sejak zaman Kan’an, Jebusite, Judeah, Assyrian, Hasmonean, Roma, Byzantine, Sasanid, Umayyah, Abbasiyyah, era Crusader, Ayyubi, Mamluk, Ottoman, British protectorate, pendudukan Israel dan upaya kemerdekaan pemerintahan Palestina. Disini lahir para cendekiawan dunia seperti ahli geografi al- Muqaddasi dan tempat Imam al-Ghazali menulis kitab Ihya ‘Ulumuddin.
Ensiklopedia Peradaban Islam : DAMASKUS
Damaskus merupakan Ibukota masa kekhalifahan Bani Umayyah yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sofyan hingga dinasti ini jatuh. Setelah kemunculan Dinasti Abbasiyyah, Damaskus menjadi salah satu wilayah kekuasaan Bani Abbas. Pamornya kalah oleh ibu kota Baghdad. Damaskus mencapai puncak kejayaannya kembali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Damaskus terkenal sebagai kota perdagangan, kota seni, pusat kesehatan dengan banyaknya ru- mah sakit dan kota pelajar dengan sistem madrasah yang merupakan cikal bakal Universitas, jumlah- nya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi mencapai 20 buah. Di Damaskus lahir pula tokoh-tokoh sarjana Islam kelas dunia seperti Syekhul Islam Ibn Taymiah, Ibn `Asakir, Abu Syamah, Ibn Katsir, Ibn Malik, Ibn Syathir , Ibnu Baythar,Hafiz Abdul Aziz At-Timiy, Hafiz Abu Zar`ah dan Ibnu Nafis.
Ensiklopedia Peradaban Islam : BAGHDAD
Baghdad, merupakan ibukota negara Dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur (754 – 775 M) pada tahun762 M. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa ke- emasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid (786 – 809 M), dan anaknya Al-Makmun (813 – 833M). Di kota ini banyak terdapat Kuttab (sekolah dasar me- nengah), Madrasah (perguruan tinggi), Darul Hikmah (perpustakaan nasional), masjid-masjid besar serta Majelis-majelis Muhadharah dengan tokoh-tokohnya seperti Abu Ishak Al-Kindi, Abu Nashr Al- Faraby, Ibnu Bajah, Ibnu Thufail, Al-Ghazali dalam filsafat, Abu Zakaria Yuhana bin Maswaih, Sabur bin Sahal, Abu Zakaria Ar-Razy dalam kedokteran, dan Al-Khawarizmi yang menemukan angka nol dan bapak algebra dalam matematika dan ratusan tokoh lain dalam farmasi, kimia, astronomi, tafsir, hadits, kalam, dan ilmu bahasa.
Ensiklopedia Peradaban Islam : KAIRO
Kairo adalah salah satu kota tertua didunia yang menyimpan peradaban-peradaban besar se- jak 7000 tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah sekitar 3000 SM banyak sekali kerajaan- kerajaan kecil tersebar di seluruh mesir yang akhirnya terpolarisasi menjadi dua kerajaan be- sar; Mesir Hulu dengan ibu kota Thebes (kini Luxor) dan Mesir Hilir dengan ibu kota Memphis (kini Kairo). Semenjak berdirinya kerajaan baru (1570-332) ibu kota menjadi satu yaitu Memphis. Disini- lah perjalanan sejarah Kairo sebagai pusat peradaban besar dunia dimulai. Dalam rentang waktu ter- sebut tercatat lebih dari 330 Fir’aun telah memerintah mesir dalam 31 dinasti dengan peninggalan besarnya seperti Piramida dan Sphinx, 15 raja keturunan Ptolemy, kemunculan Alexandren the Great, pemerintahan Romawi dan kehadiran Islam.
Ensiklopedia Peradaban Islam : ISTANBUL
Istanbul pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi (Roman Empire) (330–395), Kekaisaran Bi- zantium (the Byzantine Empire) (395–1204), Kekaisaran Latin (the Latin Empire) (1204–1261), Kekhalifahan Turki Utsmani (the Ottoman Empire) (1453–1922) dan menjadi kota terbesar pada masa Republik Turki. Meski Ankara adalah ibu kota Istanbul terpilih menjadi European Capital of Culture (2010) dan European Capital of Sports for 2012. Pilar-pilar keemasan Islam tersimpan rapi di Musium Istana Topkapi, keramaian gerak ekonomi tercermin dari Grand Bazar yang sudah berdiri sejak tahun 1461 dengan 5000 toko, 60 jalan, dua masjid dan dikunjungi 250,000 hingga 400,000 orang perhari. Kemegahan arsitektur tampak dari Hagia Sophia, Masjid Biru, Masjid Sulaimaniyah. Kerapihan administrasi dan diplomatik tampak dari kemegahan Istana Topkapi (1466-1478) dan Dolmabache Saraye (1843-1856).
Ensiklopedia Peradaban Islam : PERSIA
Persia (Iran) merupakan rumah dari salah satu peradaban tertua di dunia. Di wilayah ini telah berdiri dinasti Elamite (2800 SM), kerajaan Medes (625 SM), kekaisaran Achaemenid, Helle- nic, Seleucid, Parthian dan Sassanid. Islam hadir dibawa oleh panglima Saad Ibn Abi Waqqas pada tahun 637 setelah memenangkan pertempuran al-Qadisiyah pada zaman kekhalifahan Umar Ibn Khattab. Setelah kehadiran Islam Per- sia merupakan salah satu ibukota peradaban dunia yang terkenal dengan kemajuan sastra, filsafat, kedokteran, astrronomi, matematik pada era kekuasaan Ghaznavid, Seljuk, Ilkhanid dan dinasti Ti- murid. Kemudian Iran mengenal konstitusi parlementer pada tahun 1906 hingga berkuasanya dinasti Pahlevi yang kemudian digulingkan oleh rakyatnya karena kediktatorannya. 1 April 1979 merupakan tonggak baru Negara kaya minyak ini yaitu dengan berdirinya Republik Islam Iran dibawah pimpinan Imam Khomeini.
Ensiklopedia Peradaban Islam : ANDALUSIA
Islam masuk ke dataran Iberia Spanyol dan Portugal sejak tahun 710 dan membangun peradaban hinggga 1492. Dibawah kekhilafahan Islam muncul kota-kota besar yang memimpin peradaban dunia seperi Cordova, Granada, Toledo, Seville, Malaga, Murcia dan kota-kota indah lainnya. Se- lama masa keemasannya peradaban Islam tumbuh dan membahana dalam berbagai bidang seperti Sastra dengan tokohnya Ibn hazm (994-1064), Ibn Abdi Rabbihi (860-940), Astronomi dengan sarja- nanya Ahmad Ibn Nasr, Az-Zarqali (1029-1087), Filsafat dengan ulamanya Ibn Rusyd, At-Turtusi, Ibn Bajah, Ibn Tufail, ilmu Kimia dan kedokteran yang sangat berhutang budi kepada Ibn Sina, al-Razi, Ibn al Baitar, Abbas Ibn Firnas, Jabir Ibn Hayyan, ilmu Botani yang teorinya banyak dikembangkan oleh at-Tighnari, al-Gharnati, Ahmad Ibn Hajjaj,dan al-Isybily serta disiplin-displin lain dengan ratusan tokohnya.
Ensiklopedia Peradaban Islam : CINA MUSLIM
Pembahasan Volume Cina Muslim diawali dengan penjelasan letak geografis, demografi dan et- nografi, sejarah dan peradaban dimasa lampau, awal masuknya Islam ke Cina menurut berba- gai versi, dan kontribusi Muslim Cina dari dinasti ke dinasti. Pembahasan dilanjutkan dengan mengkaji penderitaan kaum muslimin selama dinasti Ming dan sedikit keleluasaan selama dinasti Qing. Volume ini juga membahas Kontribusi Muslim Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia ter- masuk di dalamnya peran laksamana Cheng Ho dan sebagian Wali Songo, serta kondisi kaum Muslim di Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, Qinghai, Gansu dan Xian serta kontribusi beberapa tokoh Mus- lim dalam pemerintahan Republik China dan RRC modern.
Terdiri atas 10 Jilid/Volume, Harga : Rp.3.950.000,-

Informasi dan Pemesanan Buku :
sms/call : 081220850444, BBM : 7656CFCD
LINE : Heki Winar.

Shipping supported by: JNE, TIKI, POS INDONESIA

pengiriman

Untuk permintaan COD (cash on delivery) hanya bisa kami layani untuk wilayah Bandung dan sekitarnya atau di titik point yang ada direct selling kami.

Advertisements

One thought on “Ensiklopedia Peradaban Islam”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s